PREKIŲ IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Šios pirkimo ir pardavimo sąlygos bei taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens arba jo atstovo, įsigyjančio prekes www.vestuviuparduotuve.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Saulius Kakštys, ind. veiklos paž. nr. 1307226 (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

  

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. 

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.vestuviuparduotuve.lt duomenų bazėje.

  

3. PIRKĖJO TEISĖS

   

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

3.2. Vadovaudamasis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis (žr. Prekių grąžinimas), pirkėjas turi teisę nutraukti elektroninėje parduotuvėje sudarytą prekių pirkimo ir pardavimo sutartį su Pardavėju, apie tai telefonu arba elektroniniu paštu pranešęs Pardavėjui ne vėliau kaip per 14dienų nuo prekės pristatymo. 

3.3. Pirkėjas turi kitas šiose prekių pirkimo Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

  

4. PIRKĖJO PAREIGOS

   

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes, padengti jų pristatymo bei kitas išlaidas (jeigu tokios nurodytos sudarant pirkimo ir pardavimo sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes ir paslaugas Pirkėjas atsiskaito atlikdamas mokėjimą bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą išankstinėje sąskaitoje - faktūroje.

4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti www.vestuviuparduotuve.lt sistemoje ir pranešti apie tai apie tai Pardavėjui el. paštu info@vestuviuparduotuve.ltNepranešus apie pasikeitusius duomenis, Pardavėjas neatsako už nepristatytas ar pristatytas klaidingu adresu prekes. Pakartotinio pristatymo išlaidos tenka Pirkėjui. 

4.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  

5. PARDAVĖJO TEISĖS

   

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. 

5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 

5.3. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

   

6. PARDAVĖJO PAREIGOS

   

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai. 

6.2. Pardavėjas įsipareigoja rezervuoti pirkėjo pasirinktas prekes bei imtis vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartyje nurodytus įsipareigojimus tik tada, kai gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes ir paslaugas.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

   

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Pardavėjo nustatytame prekių atsiėmimo punkte.

7.2.     Prekių pristatymo paslauga:

7.2.1.     Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2.2.     Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.2.3.     Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.3.    Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte:

7.3.1.     Pirkėjas gali nemokamai atsiimti prekes Alytuje, prieš tai telefonu arba elektroniniu paštu suderinęs atsiėmimo laiką ir vietą su Pardavėju.

7.3.2.     Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. 

7.3.3.     Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

7.4.    Nurodyti prekių pristatymo ir atsiėmimo punkte terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių likučio, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo užsakymo gavimo. 

7.5.    Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.6.    Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų (kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui) bei prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

7.7.    Pirkėjas pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė yra pažeista, privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, ir, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

  

8. ATSAKOMYBĖ

   

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. 

8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

8.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas. 

8.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realios prekių spalvos, formos ir kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

  

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

   

9.1. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka pateikti Pardavėjui registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas pateiktus duomenis tvarkytų internetinės prekybos tikslais. 

9.2. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslais, nurodytais šių taisyklių 7.2 punkte. 

9.3. Užsisakydamas naujienlaiškį, Pirkėjas sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie prekes ir paslaugas nurodytu elektroniniu paštu, ir neprieštarauja, kad Pardavėjas tvarkytų Pirkėjo asmeninius duomenis kitais tiesioginės rinkodaros tikslais.

9.4. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su www.vestuviuparduotuve.lt "Privatumo politika" taisyklėmis.

   

10. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

   

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 

10.2. Pirkėjui užsisakius naujienlaiškį, informacinė ir reklaminė medžiaga bus siunčiama iki tol, kol Pirkėjas atsisakys šios paslaugos, vadovaudamasis naujienlaiškio atsisakymo tvarka, nurodyta informaciniuose pranešimuose.

10.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytu elektroniniu adresu.

  

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

11.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teises įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą. 

11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Šalims nerandant kompromiso, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.